W100 Charleston, SC - Mandlik, Elizabeth vs Emma Navarro Tennis Match Ranking | PlanetSport